Μεθοδολογική προσέγγιση

Η προτεινόμενη προσέγγιση στη σχεδίαση διαδραστικών συμμετοχικών συνεργατικών εμπειριών προϋποθέτει μια  επαναληπτική χρηστοκεντρική προσέγγιση που θα αναδείξει τον βέλτιστο σχεδιασμό των διαφορετικών τμημάτων  της εμπειρίας. Προβλέπει κύκλους προδιαγραφών, σχεδίασης και ανάπτυξης με στόχο την επαναληπτική βελτίωση  της εμπειρίας και του θεωρητικού πλαισίου μέσα από με συνεχείς αξιολογήσεις με κατάλληλους χρήστες που  αντιστοιχούν στις ομάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται. Το έργο θα υλοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια: 

board 3699939 1920

Καταγραφή προδιαγραφών και βέλτιστες πρακτικές:

Σε πρώτη φάση θα γίνει καταγραφή των αναγκών των  χρηστών αλλά και μελέτη για τις βέλτιστες πρακτικές των προτεινόμενων τεχνικών αλληλεπίδρασης που θα  χρησιμοποιηθούν. 

Σχεδιασμός:

Κατά τη φάση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών αλλά και τις καλές  πρακτικές για τα επιμέρους τμήματα της εμπειρίας, θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της εμπειρίας.