Αντικείμενο & Στόχοι

cube 2803223 1920 e1606743391628

Αντικείμενο του έργου ΑΡΙΑ είναι η έρευνα, ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθοδολογιών αιχμής για τη  δημιουργία καινοτόμων βιωματικών συμμετοχικών εμπειριών στη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» με  σκοπό την ανάδειξη του σημαντικού αρχειακού υλικού της και την προσέλκυση νέου κοινού. Για τους σκοπούς  του έργου, θα γίνει η πιλοτική ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας συμμετοχικής εμπειρίας που θα εξελίσσεται σε πολλά  επίπεδα. Θέτοντας στο επίκεντρο το ερευνητικό ερώτημα του εάν η πρόσληψη ενός μουσικού έργου από τον τελικό  αποδέκτη εξαρτάται από τη γνώση του πλαισίου στο οποίο δημιουργήθηκε, η προσέγγισή μας θα συνδυάζει i) την  αλληλεπίδραση του κοινού με το μουσικό έργο σε μια εμπειρία εμβυθιστικής εικονικής πραγματικότητας και ii)  μία βιωματική συνεργατική εμπειρία γνωριμίας των επισκεπτών με τη ζωή και το έργο του εκάστοτε συνθέτη με  τη χρήση κινητών συσκευών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η επαύξηση του αρχειακού υλικού, η ανάδειξη  της αξίας του και η ενίσχυση της πνευματικής και συναισθηματικής εμπλοκής του επισκέπτη με αυτό. Ο Σύλλογος  οι Φίλοι της Μουσικής πρόκειται να αξιοποιήσει οικονομικά και εμπορικά τα αποτελέσματα του ερευνητικού  προγράμματος για να δημιουργήσει εμπειρίες επίσκεψης για το υπάρχον κοινό της, αλλά και με απώτερο στόχο  την προσέλκυση νέων επισκεπτών που θα τους ενδιέφερε να “βιώσουν” το αρχειακό υλικό μέσα από προηγμένες  τεχνολογίες. Η μεθοδολογία, τα τεχνολογικά εργαλεία και τα ερευνητικά αποτελέσματα που θα προκύψουν  συνολικά από το έργο, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αξιοποίηση και ανάδειξη αρχειακού υλικού και  μουσειακών συλλογών από άλλα αρχεία, βιβλιοθήκες, φορείς Πολιτισμού και συλλέκτες.