Πιλοτική εμπειρία & Εφαρμογή

Η προτεινόμενη εμπειρία στοχεύει στην ανάδειξη του αρχειακού υλικού, στην ουσιαστική  συναισθηματική εμπλοκή του επισκέπτη με αυτό, αλλά και στην αξιολόγηση του εάν και κατά πόσο αυτή  διαφοροποιείται -εντείνεται ή όχι- όταν η επαφή του επισκέπτη με το έργο τέχνης ακολουθείται από τη γνώση του  ιστορικού και κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη σε  ερευνητικό επίπεδο για τους μουσικολόγους, μουσειολόγους, βιβλιοθηκονόμους, και άλλους ερευνητές της  Βιβλιοθήκης. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη εμπειρία προσβλέπουμε να δομείται σε τρεις βασικούς άξονες (Σχήμα  1), οι οποίοι θα διαδέχονται χρονικά ο ένας τον άλλον: 

1

Αρχική αποτύπωση των συναισθημάτων του επισκέπτη

Το πρώτο αυτό στάδιο αντιστοιχεί στην άφιξη του επισκέπτη στον χώρο της Βιβλιοθήκης και θέτει ως στόχο την αποτύπωση της αντίληψης και των συναισθημάτων του κατά την αρχική ακρόαση ενός μουσικού έργου, αγνοώντας ενδεχομένως λεπτομέρειες για τη ζωή του καλλιτέχνη και το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.

Περισσότερα


Για τους σκοπούς αυτού του σταδίου, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να επισημειώσει, να ορίσει δηλαδή, τα συναισθήματα που του δημιουργούνται σε μία επαυξημένη παρτιτούρα σε εμβυθιστικό εικονικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα καταγράφονται και στοιχεία του προφίλ του επισκέπτη με στόχο την εξατομίκευση της εμπειρίας του στη συνέχεια. Για το κομμάτι αυτό της εμπειρίας θα χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός απεικόνισης που προσαρμόζεται στο κεφάλι του χρήστη (Head Mounted Display), όπως για παράδειγμα αυτός που προσφέρει το HTC Vive Virtual Reality System.

Κλείσιμο

2

Ουσιαστική εμπλοκή με το έργο

Το δεύτερο στάδιο στοχεύει στη χρήση τεχνολογικών μέσων (π.χ. έξυπνων κινητών συσκευών), σε συνδυασμό με το οπτικοακουστικό υλικό που αφορά τον συνθέτη, σε μια διαδραστική και συνεργατική εμπειρία ψηφιακής αφήγησης.

Περισσότερα

Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι επισκέπτες λαμβάνουν ρόλους και εμπλέκονται στη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη. Η αλληλεπίδραση θα εστιάζει τόσο στη σχέση του επισκέπτη με το καλλιτεχνικό έργο όσο και στη σχέση των επισκεπτών μεταξύ τους.

Κλείσιμο

3

Τελική αποτύπωση συναισθημάτων

Η τελευταία ενότητα αποτελεί τον επίλογο της εμπειρίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στα δύο προηγούμενα επίπεδα. Έχοντας πλέον λάβει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή και το έργο του καλλιτέχνη, καθώς και το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του.

Περισσότερα

O επισκέπτης έρχεται εκ νέου σε επαφή με το μουσικό έργο του πρώτου σταδίου και καλείται να επικοινωνήσει για ακόμη μία φορά τις σκέψεις και τα συναισθήματά του στην επαυξημένη παρτιτούρα. Η καταγραφή και συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση αποτελεσματικών μέσων έκφρασης με σεβασμό και μέριμνα στους στόχους των συμμετεχόντων. Η χρήση χρωμάτων ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αξιόλογο παράδειγμα των παραπάνω.

Κλείσιμο

image2 copy2

1. Εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας. Ο χρήστης επισημειώνει το μουσικό κομμάτι και καταγράφεται το προφίλ του.

2. Συνεργατική εμπειρία με κινητές συσκευές – Ο χρήστης έρχεται σε επαφή με το αρχειακό υλικό και γνωρίζει το δημιουργό.

3. Εμβυθιστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας – Ο χρήστης αλληλεπιδρά εκ νέου με το μουσικό κομμάτι. 

Σχήμα 1. Η ροή της προτεινόμενης εμπειρίας 

Απώτερος σκοπός της διαδικασίας είναι ανάδειξη της ζωής και του έργου ενός σπουδαίου συνθέτη, η ενίσχυση των  ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών διαστάσεων της επίσκεψης σε ένα χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η  εξαγωγή συμπερασμάτων για την επιρροή που προκαλεί στην ψυχοσύνθεση και τις αντιλήψεις των εμπλεκομένων.